صفحه اصلی > مشترکین > خطرات و ایمنی > آزمایش نشتی 

 

      انتشار گاز در فضا را نشتی گویند .

 

نشتی دلایل متعددی داشته و در این فرصت 5مورد از نشتی هایی که توجه به این نکات می تواند جان بسیاری ازمردم را در مقابل خطراتی از قبیل آتش سوزی و انفجار محفوظ نگه دارد را بررسی می نمائیم .

 

1ـ درپوش.           2ـ شیلنگ.

3ـ بست.            4ـ اجاق گاز.

5ـ تغییرات و تعمیرات.

درپوش :

 1- چنانچه به بعضی از شیرهای مصرف فعلاً هیچگونه وسیله گازسوزی وصل نمی شود و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند ، لازم است حتماً با درپوش مسدود شوند تا چنانچه احیاناً شیر مصرف به طور ناخواسته باز شد گاز از لوله خارج نشده و حادثه‌ای بوجود نیاید.

 

2- چنانچه برای مدت طولانی قصد استفاده از وسیله گازسوز را ندارید (به عنوان مثال تابستانها) حتماً شیر مصرف به طور ناخواسته ‌آن ر