صفحه اصلی > معرفی شرکت > تاریخچه و معرفی شرکت > جایگاه ایران در منابع گازی جهان 
جایگاه ایران در منابع گازی جهان

     تداوم رشد اقتصاد جهاني، نيازمند منابع انرژي است و مطالعات مختلف نشان مي­دهد، منابع هيدروكربوري تا سال 2050 همچنان به عنوان عمده ترين منابع تامين انرژي جهان باقي خواهند ماند. بررسي روند اين منابع و توزيع جغرافيايي آنها نشان مي‌دهد تا افق 2025 ميلادي تنها پنچ كشور حوزه خليج فارس شامل جمهوري اسلامي ايران/ عربستان سعودي/ كويت/ عراق و امارات متحده عربي به عنوان عمده‌ترين توليد كنندگان نفت و كشورهاي ايران، روسيه، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي پنج توليد كننده اصلي گاز در آن زمان خواهند بود. در اين ميان جايگاه ايران از چند جهت قابل بررسي و تامل است.

 اولين دارنده ذخاير گازي جهانبر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان سال 2016، ايران با برخورداری از حدود 5.33 تريليون متر مکعب از ذخاير اثبات شده گاز جهان و سهمی معادل 2.18 درصد، جايگاه نخست را در ميان دارندگان ذخاير عمده گاز جهان به خود اختصاص داده است.


 رديف

نام كشور

ميزان ذخاير ( تريليون متر مكعب )

سهم از کل(درصد)

1

ايران

33.5

18.2

2

روسيه

32.3

17.3

3

قطر

24.3

13

4

تركمنستان

17.5

4.9

5

آمريکا

8.7

4.7

 

 

   

 سومين توليد كننده گاز طبيعي در جهان

 بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان سال 2016، ايران با پالايش و توليد بيش از202 ميلياردمتر مکعب گاز طبيعي و سهمی معادل 7.5 درصد، جايگاه سوم را در ميان توليدكنندگان بزرگ گاز طبيعي به خود اختصاص داده است.


 رديف

نام كشور

تولید (ميليارد متر مكعب)

درصد از کل

1

آمريكا

749.2

21

2

روسيه

579.4

16.3

3

ايران

202.4

5.7

4

قطر

181.2

5.1

5

كانادا

152

4.3

 

 

 
 


 

  چهارمين مصرف كننده گاز طبيعي در جهان 


 


 

بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان سال 2016، ايران با مصرف  بيش از200 تريليون متر مکعب گاز طبيعي و سهمی معادل 7.5 درصد، جايگاه چهارم را در ميان عمده‌ترين مصرف كنندگان گاز طبيعي به خود اختصاص داده است.

 

 
رديف

نام كشور

مصرف (ميليارد متر مكعب)

سهم  از کل ( درصد)

1

آمريكا

778.6

22

2

روسيه

390.9

11

3

چين

210.3

5.9

4

ايران

200.8

5.7

5

ژاپن

111.2

3.1

 

 

 

 

 

 

 


 

تاریخ بروزرسانی : مرداد ماه 1397