صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
عنوان :

تجدید فرآخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی

منتشر کننده :

شرکت ملی گاز ایران

کد آگهی :

0

بین المللی :

<#f:677/>

احتمال تمدید مهلت :

<#f:678/>

وضعیت آگهی:

<#f:679/>

تاریخ بارگذاری :

1398/11/16

متن آگهی :

                                 تجدید فراخوان مناقصه

                            مناقصه عمومی یک مرحله ای


    
1- موضوع مناقصه : خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران .


2-  نام  و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی گاز ایران - تهران – بلوارکریمخان زند - خیابان شهید عضدی  جنوبی- نبش خیابان سپند – ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران -  طبقه پانزدهم – مدیریت توسعه منابع انسانی .


3 - مهلت دریافت اسناد: پس از ارائه مدارک و مستندات توسط مناقصه گران و انجام ارزیابی و تایید صلاحیت ، نسبت به توزیع اسناد مناقصه اقدام خواهد شد.


4- برآورد مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ 14/447/428/506 ریال برای مدت دو سال می باشد.


5- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  722/371/425 ریال (هفتصد و بیست و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد و بیست و پنج ریال) که می بایست بصورت یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب 94/09/22  هیات وزیران)به هنگام ارائه پیشنهاد قیمت تحویل گردد.


6- زمان ارائه مدارک : حداکثر 7روز پس از انتشار فراخوان مناقصه ( نوبت دوم )


مناقصه گران می توانند جهت دریافت فرم های مربوط و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت ملی گاز ایران به آدرسwww.nigc.ir  ( بخش آگهی ها – مناقصه های پیمان ) مراجعه و با شماره تلفن 81315760 یا 81315766 – 81315767 دفتر امور خدمات پیمانهای ستاد شرکت ملی گاز ایران ، تماس حاصل نمایند.                                              روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران
 

فایل ضمیمه :

فایل ضمیمه 1 فایل ضمیمه 2 فایل ضمیمه 3 فایل ضمیمه 4 فایل ضمیمه 5

بازگشت به لیست مناقصه های پیمان