صفحه اصلی > میزخدمت > گزارشات عملکرد 

گزارشات عملکرد


گزارش عملکرد شرکت گاز استان فارس از سال 1392 تاکنون (دولت تدبیر و امید).

شرکت گاز استان فارس بر اساس استراتژی های تدوین شده و همچنین سیاست‌های راهبردی شرکت ملی گاز ایران مبنی بر توسعه شبکه‌های گازرسانی   در همه نقاط کشور، تمرکز توان خود را بر توسعه گازرسانی روستایی و شهری قرار داده است.

 در همین راستا از سال 1392 تاکنون تعداد شهرهای گازرسانی شده استان فارس از 80 شهر به عدد 102 شهر رسیده است. (شاخص رشد 28 درصد).

 همچنین تعداد روستاهای گازرسانی شده در استان فارس از سال 1392 از تعداد  677 روستا به عدد ۲۰۷۲ روستا رسیده است. (شاخص رشد 214 درصد). 

بنابراین تاکنون ضریب بهره مندی از گاز طبیعی در جامعه شهری استان فارس به 98/9 و ضریب بهره مندی از گاز طبیعی در جامعه روستایی استان فارس به 88/2 رسیده است.

 قابل ذکر است، با توجه به اهمیت گازرسانی به صنایع و لزوم تامین سوخت پاک و ارزان برای صنایع استان گازرسانی به تعداد آن صنعت، عدد صنایع گازدار استان از تعداد 4426 صنعت در سال 1392 به عدد 8186  رسانده است.