صفحه اصلی > فهرست خدمات 

فهرست خدمات


 

 

فهرست خدمات قابل ارائه شرکت گاز استان فارس و شناسه آن‌ها.


                                                                                                                           

عنوان خدمات

کد شناسه

اشتراک  پذیری جزء

13031670100

اشتراک  پذیری عمده

13031670101

قبض المثنی

13031670102

ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب)

13031670103

ارائه استعلام سازمانها (دفترخانه رسمی/شهرداری ها)

13031670104

تغییر نام مشترک جزء

13031670105

اصلاح آدرس مشترک جزء

13031670106

ثبت رقم کنتور مشترک جزء (نبودخوانی)

13031670107

اصلاح قبض مشترکین گاز

13031670108

تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد)

13031670109

تغییر نوع مصرف مشترکین گاز

13031670110

رفع اشکال قبض گاز

13031670111

تست کنتور گاز

13031670112

نصب علمک

13031670113

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی)

13031670114

جابجایی علمک

13031670115

قطع جریان گاز مشترکین

13031670116

وصل مجدد جریان گاز مشترکین

13031670117

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب

13031670118

تفکیک کنتور گاز

13031670119

اقاله/فسخ قرارداد

13031670120

تعویض کنتور گاز

13031670121

پاسخگویی به شکایات و درخواست ها در حوزه گاز

13032231000

حمایت از پایان نامه های دانشجویی در حوزه گاز

13082232000