صفحه اصلی > مناقصات > مزایده ها 
عنوان تاریخ بارگزاری
فروش دو ساختمان اداری و یک چاپخانه واقع در میدان هفتم تیر-نبش کوچه بهار مستیان 1400/02/21
فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در میدان هفتم تیر 1400/02/21
فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در میدان هفتم تیر - خیابان مفتح جنوبی – نبش جنوبی کوچه بن بست گوهر درخشان - پلاک 183 1399/12/19
فروش دو ساختمان اداری و یک چاپخانه واقع در میدان هفتم تیر - نبش کوچه بهار مستیان 1399/12/18
مزایده عمومی فروش دو ساختمان اداری و یک چاپخانه واقع در میدان هفتم تیر 1399/11/20
فروش یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در میدان هفتم تیر 1399/11/20
تجدید فراخوان مزایده عمومی( فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میدان هفتم تیر- خیابان قائم مقام فراهانی –خیابان مشاهیر-کوچه زیبا- پلاک 16 ) 1398/11/12
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در میدان هفتم تیر - خیابان قائم مقام فراهانی – خیابان مشاهیر - کوچه زیبا - پلاک 16 1398/10/15
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی 1397/10/19
آگهی مزایده SP9003 – T55 1390/04/21