ردیف عنوان خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
% 61.68 
% 10.28 
% 14.02 
% 9.35 
% 4.67 
2 نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت
% 45.79 
% 14.02 
% 25.23 
% 12.15 
% 2.80 
3 انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی
% 48.60 
% 12.15 
% 21.50 
% 14.02 
% 3.74 
4 نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسؤول مربوطه
% 52.34 
% 9.35 
% 24.30 
% 9.35 
% 4.67 
5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
% 53.27 
% 11.21 
% 23.36 
% 6.54 
% 5.61 
6 به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات شما
% 59.81 
% 8.41 
% 20.56 
% 7.48 
% 3.74 
7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان و پیگیری وضعیت درخواستها
% 56.07 
% 6.54 
% 21.50 
% 12.15 
% 3.74 
8 دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
% 54.21 
% 10.28 
% 18.69 
% 14.02 
% 2.80 
9 تعداد دفعات مراجعه به سازمان برای دریافت خدمت
% 37.38 
% 7.48 
% 27.10 
% 14.95 
% 13.08 
10 میزان مراجعه به قسمتها و بخشهای مختلف برای دریافت خدمت
% 34.58 
% 14.02 
% 24.30 
% 15.89 
% 11.21 
11 نظم ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت
% 52.34 
% 9.35 
% 22.43 
% 12.15 
% 3.74 
12 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه
% 50.47 
% 11.21 
% 24.30 
% 8.41 
% 5.61 
13 ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری (نظیر کپی، کارت ملی و ...) به بخشهای مختلف
% 46.73 
% 14.02 
% 27.10 
% 6.54 
% 5.61 
14 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمات
% 50.47 
% 8.41 
% 22.43 
% 9.35 
% 9.35 
15 احساس رضایت از خدمات دریافت شده
% 58.88 
% 10.28 
% 17.76 
% 5.61 
% 7.48