صفحه اصلی > معرفی شرکت > معاون وزیر نفت و مدیرعامل > مدیران عامل قبلی شرکت ملی گاز 
 

مدیران عامل قبلی شرکت ملی گاز ایران
   
 

مهندس حسن منتظرتربتی

از سال 1397 تا 1400

 

مهندس حمیدرضا عراقی

از سال 1392 تا 1397

مهندس جواد اوجی

از سال 1388 تا 1392

مهندس عزیزالله رمضانی

از سال 1387 تا 1388

مهندس سیدرضا کسایی زاده


از سال 1385 تا 1387

مهندس محمد ملاکی


از سال 1381 تا 1385

مهندس حمداله محمد نژاد 


از سال 1374 تا 1381

 مهندس اسدالله صالحی فروز


 از سال 1370 تا 1374

مرحوم مهندس محمد اسماعیل کراچیان 


از سال 1368 تا 1370

  مهندس مظفر جراحی 


از سال 1365 تا 1368

 

 

 

 

 

 

 

مهندس محمد تولایی


 از سال 1364 تا 1365

مرحوم مهندس محمد نراقی


از سال 1361 تا 1364

مهندس جمشید سرداری


از سال 1360 تا 1361

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس حسن سادات


از سال 1359 تا 1360

مهندس حسن مرشد


از سال 1358 تا 1359

مرحوم مهندس تقی مصدقی


از سال 1344 تا 1358