صفحه اصلی > مناقصات > مناقصه های پیمان 
عنوان تاریخ بارگزاری
خدمات نگهداری از تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1400/07/07
خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1400/07/07
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) خدمات پشتیبانی سیستم‌های کامپیوتری، شبکه و زیرساخت سیستم مشترکین 1400/06/29
پشتیبانی سیستم های کامپیوتری، شبکه و زیرساخت سیستم مشترکین 1400/05/24
خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1400/05/17
فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی 1400/04/15
فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله‌ای)؛بهینه سازی و طراحی مجدد مرکزداده شرکت ملی گاز ایران 1400/01/17
تأمین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1399/09/26
تجدید فراخوان مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران 1399/06/18
خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تأسیسات و ادارات مرکزی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران 1399/05/21
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>